Põhiväärtused

Visioon - Imavere Põhikool on iga õpilase võimetekohast arengut toetav tugev maapõhikool, kus õppimine on huvitav ja tulemuslik. Õppimist toetav huvitegevus kasvatab noortes positiivset eluhoiakut ja ettevõtlikkust. Mitmekesine arengukeskkond võimaldab selgitada välja õpilase tugevused ja võimalused haridustee jätkamiseks. Kooli igapäevategevustega panustatakse sidusa kogukonna loomisele.

Missioon - Toetada noorte õppimist ja tegevusi, et nad võiksid tulevikus olla aktiivsed, edukad ja õnnelikud.

Tunnuslause- Imavere Kool – õppiv, arenev ja loov!

Põhiväärtuste üldised kriteeriumid on sõnastatud valdavalt mina-vormis, et iga koolipere liige saaks lähtuda iseendast ja hinnata enda tegevust väärtuspõhises koolielus.

 

Kooli põhiväärtused on meeskonnatöö, avatus, usaldusväärsus, tasakaal, pühendumine.

 

Meeskonnatöö

- Tegutsen ühise eesmärgi nimel. Tegutsen teistega koos või eraldi, kuid tulemus ja eesmärk on ühised ning lähtun sellest.

- Mul on alati võimalus avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid. Teadvustan enda vastutust ning annan oma teadliku panuse terviku paremaks toimimiseks.

- Eesmärgid ja tegevused on läbipaistvad, tööde ja ülesannete jaotamisel arvestame üksteise oskuste ning võimetega, aga ka potentsiaaliga.

- Jagan vastutust, sest koos on kergem.

- Aktsepteerin teiste erinevusi, arvestan sellega, kuid lähtun ikkagi eesmärgist ja rakendan tulemuste saavutamiseks oma tugevusi.

- Kuulan oma kaaslased ära, vajadusel toetan ja julgustan.

- Julgen oma ideede ja vajaduste eest seista, samas lähtun koostööpõhimõtetest.

- Soovin tegutseda ühtse grupina, meeskonnana, koolikogukonnana ja olla sealjuures motiveeritud.

- Tagasisidestan teiste tegevust nii konstruktiivselt kui jõustavalt ja edasiviivalt. Võtan tagasiside vastu ja õpin sellest.

- Teadvustan, et info liikumine algab eelkõige minust endast.

- Ma ei tee oletusi - kui ei tea, siis küsin, kui ei saa aru, siis täpsustan.

- Kui pean midagi oluliseks, jagan seda teistega, mitte ei oota, et teised ise aru saavad.

- Tunnistan oma eksimusi.

- Annan endale ja teistele hingamisruumi.

- Väärtustan teiste aega.

- Olen kaasav.

- Igaühe panus on oluline, sest koos suudame palju.

 

Avatus

- Olen valmis suhtlema ja võtan selleks aja.

- Olen suheldes toetav ja koostöövalmis.

- Kool on väljapoole nähtav. Meedia kajastab meie koolis toimuvat ja seetõttu on avalikkus koolieluga kursis.

- Annan kaaslastele meeleldi tagasisidet ja tahan seda ka vastu võtta. Olen valmis konstruktiivse kriitikaga toime tulema, sest tean, et see aitab edasi jõuda.

- Teen kogukonnaga koostööd.

- Kool osaleb erinevates programmides: Liikuma kutsuv kool, Ettevõtlik kool.

- Olen avatud ja vastuvõtlik uutele ideedele, sest näen selles võimalusi.

- Julgen erineda, sest tean, milleks see vajalik on.

- Oskan ja tahan raamist välja mõelda.

- Loon ja hoian positiivset töömeeleolu.

- Aitan uutel inimestel kohaneda.

- Räägin asjadest nii, nagu on.

- Olen autentne.

- Olen lahenduskeskne.

- Kokkulepped sõlmin asjaosalisi kaasavalt ning nende nõusolekul.

- Koolis toimuv on kõigile selgelt arusaadav ja nähtav.

- Olen edasiviivatele ideedele avatud.

- Jagan oma oskusi ja teadmisi lahkelt teistega.

 

Usaldusväärsus

- Minu peale saab loota ja kindel olla - pean kokkulepetest ja tähtaegadest kinni.

- Käitun usaldusväärselt - teen kõik selleks, et usaldusväärseid suhteid luua ja hoida.

- Hoian oma tegevust läbipaistvana.

- Tunnustan oma kaaslasi ja võtan rõõmuga avaliku tunnustuse vastu.

- Kohtlen teisi lugupidavalt ja võrdsetel alustel ega lähtu eelarvamustest.

- Vastutan oma sõnade ja tegude eest.

- Olulised asjad, ütlen ära kohe kui märkan, mitte hiljem.

- Mõtestan, eesmärgistan oma tegevust ja vajadusel selgitan seda.

- Loon võimalusi.

- Hoian oma suhtumist objektiivsena.

- Olulised ühiseid otsused teeme koos.

- Igaüks on väärtuslik ja oluline - soost, vanusest ja sotsiaalsest staatusest hoolimata.

 

Tasakaal

- Olen endaga rahul.

- Hoolitsen oma vaimse ja füüsilise poole eest.

- Arendan enda isiksust.

- Teen teistega koostööd ja soodustan vastastikust mõistmist.

- Olen empaatiline.

- Hoian kooli- ja eraelu tasakaalus.

- Hoian tegevused ja tulemused tasakaalus (kulutatud aeg/ saadav tasu või rahulolu on tasakaalus).

- Valin töö tegemiseks ja õppimiseks sobivad meetodid.

- Teen oma valikud teadlikult.

- Hoian õppetöö ja huvitegevuse tasakaalus.

- Hoian traditsioone.

- Märkan ja tunnustan teiste panust.

 

Pühendumine

- Eesmärgistan oma tegevusi.

- Ajaplaan on mõtestatud ja paigas.

- Olen kohusetundlik ja aktiivne.

- Toetan ja julgustan kaaslasi.

- Keskendun ühele asjale korraga.

- Arendan oma keskendumisvõimet.

- Olen oma tegevustes süsteemne ja järjekindel.

- Tegutsen vastavalt oskustele, võimetele ning võimalustele.

- Motiveerin ja tunnustan teisi iga päev.

- Olen huvitatud pidevast enesearengust ning hoolitsen selle eest.

 

Kooli varasem logo kajastas allolevaid väärtusi.

Siil viib kooliperele õppevahendeid - seega ta ergutab neid tööle. Ta on abivalmilt naeratav ja avatud uutele ideedele. Ta on väike, aga tubli! Ükskord ta õpetas isegi Kalevipoega, juhendas teda konstruktiivselt ja eesmärgipäraselt - järelikult on Siil usaldusväärne! Tasakaal pole probleem! Siil veereb, kui vaja. Siil on teinud meiega pikaaegset koostööd. Ta on väga pühendunud.

 

Imavere Kooli väärtused kajastuvad: kooli ühistegevustes, kooli kodulehel, koostöös kogukonna ja lapsevanematega, kollektiivi, ühiskoolitustel, õppetegevuses, huvitegevuses, tugiteenuste osutamises, ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias, kooli sümboolika kasutamises, erinevates programmides ja projektides osalemises, olümpiaadide, konkursside ja võistluste tulemustes, töökoosolekutel ja läbirääkimistel, kooli hoolekogu töös, arenguvestlustel, tunnustamisel ja tagasisidestamisel.

 

Õpifookus: ennastjuhtiv õppija, lõiming, aja planeerimine, algatusvõime/ettevõtlikus, õuesõpe, koostöö

 

Avaldatud 09.07.2019. Viimati muudetud 03.10.2023.