Vajalikud dokumendid

Lisa 1. Taotlus õpilase kooli vastuvõtmiseks

Lisa 1. Taotlus õpilase kooli vastuvõtmiseks, Wordi dokument

Addendum 1. The application for accepting the student into the school Word

Addendum 1. The application for accepting the student into the school Pdf

Lisa 2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks   

Lisa 2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks, Wordi dokument

Addendum 2. The afreement form for the permission to handle student's personal data Word

Addendum 2. The afreement form for the permission to handle student's personal data Pdf

Lisa 3. Avaldus õpilase koolist väljaarvamiseks

Lisa 3. Avaldus õpilase koolist väljaarvamiseks, Wordi dokument

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Järva Vallavalitsuseslink opens on new page

Andmekaitsespetsialist Järva vallas on Kristel Lõhmus. Ühendust saab võtta SIINlink opens on new page.

 

Kooli 1. klassi astumiseks tuleb esitada 

1. taotlus õpilase kooli vastu võtmiseks

2. 1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks

3. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte

4. tervisetõend

5. koolieelse lasteasutuse õppekava läbinud sisseastuja koolivalmiduskaardi koopia

6. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral

7. Lisa 2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks


Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks tuleb esitada

1. taotlus õpilase kooli vastu võtmiseks

2. 1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks

3. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte

4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist

5. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust

6. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane oli arvatud koolist välja pärast õppeperioodi lõppu

7. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane oli arvatud koolist välja õppeperioodi kestel

8. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral

9. Lisa 2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

 

Lapse lahkumine koolist

1. Esitada isiklikult lapsevanema põhjendatud avaldus kooli direktorile

2. Õpilane tagastab eelnevalt koolile õpikud, raamatukogu raamatud ja muu vahendid.

Koolist saab õpilane

1. Allikirjastatud tunnistuse

2. Õpilasraamatu väljavõtte

Tervisedokumendid väljastab Imavere Perearstikeskus, tel 389 7523.

Infot saab kooli telefonil +372 5451 0780

Avaldatud 09.07.2019. Viimati muudetud 10.12.2022.